تعبیر خواب

تعبیر خواب بدون استفاده از نرم افزار توسط خوابگذار

خواب و جواب تعبیر خواب

---------------------

خواب و تعبیر خواب  (٤)               ١٧/٠١/١٣٩٠                       

خواب :

خواب دیدم که در  یک کوچه تنگ در حال حرکت هستم و تعدادی گدا آنجا هستند که به دنبالم می افتند  و من فرار میکنم معنی آن چیست ؟

.......................

تعبیر خواب :

راه   زندگي شما دشوار است و با انجام عمل نيك خداوند راهتان را باز خواهد كرد و همچنين در محیطی قرار دارید که مشتاقان زیادی را به دنبال خود می کشید و نيازمند ذره اي محبت از جانب شمايند ولي شما از آنها فراري هستيد.

.......................

توصیه :

خدا را فراموش نكن.

.......................

ارسال کننده :

سوالسوال٠٩٣٩٨٧٩٢٣

---------------------

خواب و تعبیر خواب  (٣)               ١٧/٠١/١٣٩٠                       

خواب :

خواب دیدم که در راستهٌ عینک فروش ها هستم وهر عینکی را  که میزنم رنگ چشمم و حالت چشمم تغییر می کند معنی آن چیست ؟

.......................

تعبیر خواب :

شما در محیطی قرار خواهی گرفت که حق انتخاب های زیادی به شما داده می شود و شما مدام انتخاب های خود را تغییر می دهید و  این خواب نشان دهنده شخصیت درونی شما است که ثبات خاصی ندارد.

.......................

توصیه :

سعی بر آن داشته باشید که سنجیده  و یک بار اما بهترین انتخاب را انجام دهید.

.......................

ارسال کننده :

سوالسوال٠٩٣٩٨٧٩٢٣

---------------------

خواب و تعبیر خواب  (٢)                        ١٤/٠١/١٣٩٠

خواب :

خواب دیدم که با پسری نزدیکی کردم اما وقتی که او موهای زائد ناحیه شرمگاهیم را دید از نزدیکی کردن منصرف شد. تعبیرش چیست؟

.......................

تعبیر خواب :

شما در آستانه کاری هستید یا خواهی بود که گمان می کنید برایتان منفعت دارد ولی اینطور نخواهد بود. و بنا به محبت الهی  شما از گمراهی در می آیید.

.......................

توصیه :

به اطرافتان و کارهایی که انجام می دهید با دقت بیشتری نگاه کنید و از انجام کارهای بدون فکر جدا خودداری کنید.

.......................

ارسال کننده :

سوالسوال٠٩٣٩٨٧٩٢٣

---------------------

خواب و تعبیر خواب  (١)                        ١٠/٠١/١٣٩٠

خواب :

خواب دیدم پسری حامله است و دختری می زاید دختر سه تا دهان دارد تعبیرش چیست ؟

.......................

تعبیر خواب :

آن پسر که حامله است غم بسیار دارد که با فارغ شدن این دختر سه دهان تمام غم هایش پایان می یابد و تعبیر دختر سه دهان یعنی همان اژدهای سه سر و خبر از یک فتنه بزرگ می دهد . البته دیدن دختر در خواب به معنای پول و ثروت است که در این خواب صدق نمی کند.

.......................

توصیه :

صدقه بدهید. و از انجام گناه بپرهیزید تا آن فتنه به وقوع نپیوندد.

.......................

ارسال کننده : 

سوالسوال٠٩١٣٩۴١۶٩

---------------------